ขั้นตอนการร่วมสนุก

อันดับสมาชิกที่สะสมคะแนนสูงสุด

  • รับ 20,000 คะแนน 618คะแนน (คงที่)
  • รับ 10,000 คะแนน 550คะแนน (คงที่)
  • รับ 5,000 คะแนน 540คะแนน (ขึ้นจาก16)
อันดับที่ อันดับเดิม คะแนนสะสม ชื่อ - นามสกุล รางวัลที่จะได้รับ
4 ลงจาก3 534คะแนน คุณกนกพร ไชยสมบูรณ์ 500 คะแนน
5 ลงจาก4 508คะแนน คุณ นิสากรณ์ กิ้มเส้ง 500 คะแนน
6 ขึ้นจาก7 495คะแนน คุณภัทรนิษฐ์ คงพรม 500 คะแนน
7 ขึ้นจาก12 493คะแนน คุณจิตภินันท์ ดวงใบ 500 คะแนน
8 ขึ้นจาก13 487คะแนน คุณ ชัชชญา จตุรภัทรพงศ์ 500 คะแนน
9 ขึ้นจาก10 487คะแนน คุณสุดคนึง ละอองศิริ 500 คะแนน
10 ลงจาก4 460คะแนน คุณ มนฤดี กันภัย 500 คะแนน
* คะแนนอัพเดทเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น.

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลากิจกรรม
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 23.59 น.
ประกาศผล
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 น.
เงื่อนไขกิจกรรม
(1) ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นสมาชิกของ Z.com Research เท่านั้น
(2) บริษัทขอตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทันที หากบริษัทพบการทุจริตในการร่วมกิจกรรม
(3) บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ชนะกิจกรรมในหน้าเฟซบุ๊คเพจ https://www.facebook.com/zcomresearch/
(4) บริษัทจะประกาศสถานะและรายชื่อผู้ชนะกิจกรรมด้วยชื่อและนามสกุลของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์ของ Z.com Research
(5) ผู้ชนะกิจกรรมจะต้องรายงานตัวเพื่อรับของรางวัลภายใน 7 วัน หลังจากบริษัทประกาศรายชื่อผู้ชนะกิจกรรม หากพ้นจากนี้ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล และรางวัลนั้นจะถูกนำไปใช้ในกิจกรรมอื่น
(6) บริษัทจะส่งมอบรางวัลให้ภายใน 30 วัน หลังจากบริษัทประกาศรายชื่อผู้ชนะกิจกรรม
(7) ผู้ชนะกิจกรรมไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้
(8) พนักงานในกลุ่มบริษัทจีเอ็มโออินเตอร์เน็ตและเครือญาติ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม หรือรับของรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้น
(9) การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาและของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(10) หากผู้ร่วมกิจกรรมมีคะแนนเท่ากัน จะใช้เวลาล่าสุดที่ผู้ร่วมกิจกรรมทำแบบสอบถามเป็นตัวจัดลำดับ
(11) หากผู้ร่วมกิจกรรมแลกคะแนนที่สะสมภายในเดือนเป็นรางวัลใดๆ ในช่วงเวลาของกิจกรรม คะแนนที่ใช้แลกรางวัลจะถูกหักลบจากคะแนนที่สะสมในเดือน
(12) หากของรางวัลมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท ผู้ชนะกิจกรรมจะต้องชำระค่าภาษีรางวัลจำนวน 5% จากมูลค่าของรางวัล และมารับของรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท