News and Events : Z.com Research ทำแบบสำรวจ สะสมคะแนน แลกรางวัล

รายชื่อผู้โชคดีได้รับบัตร Major Gift Voucher 100 รางวัล ประจำเดือนสิงหาคม 60

08/09/2017

1. Nutsu Draguneals
2. โสภณา ดวงฉ่ำ
3. อิชยา ขันชัย
4. จุฑาภรณ์ ยะสุรินทร์
5. ลลิตา คูธำรงกุล
6. ฤทธิเดช ศรีจันทร์
7. ประภาพร มูลเมา
8. ขวัญหทัย ใจปัญญา
9. ภูมิสิทธิ์ กรีกรน
10. กมลชนก เจษฎาเมธีวี
11. ณัฐฐิชา รัศมี
12. สุพรรษา ชมสี
13. ศุภาวรรณ ห่วงช้าง
14. สริศา ตันตะโยธิน
15. สุทธิพรรณ เกตุดี
16. นิศาชล ช่วยชาติ
17. Akewin saechen
18. ณัฐณิชา ยังพางาม
19. รัชนก กองแก้ว
20. นันทวัฒน์ พอใจ
21. ไพศาล วอนเพียร
22. สาโรช ชัยธชวงค์
23. กุลวดี คะเรรัมย์
24. กัญญารัตน์ ผูกโอสถ
25. ศลิตา พูลศรี
26. ภัทร์พิชชา ก้อนคำ
27. วิรัลพัชร ท่อคนดี
28. pojjanee wisuwatpanich
29. สุภัฐ สุขสอาด
30. คุณวัฒน์ ลิมปนะรังสฤษฎ์
31. ภาณุกร ไวศยกุล
32. ไพบูลย์ เจริญแสงประทีป
33. ชาญ เหมือนชอบ
34. จิรวัฒน์ จักแก้ว
35. ธนัตฤนันท์ รู้ยืนยง
36. Phirom Sripadyot
37. สุมิตรา งึ้มนันใจ
38. สุทธิดา เจริญสุข
39. เขมาปภา ชูสิงห์
40. Rattanaporn saelee
41. สุวรินทร์ พันธ์ธนนันท์
42. นันทพร แตงรอด
43. natpaphat kobutr
44. Nattaporn Dilokphokasakul 
45. ชนันชนก ธรรมสาทร
46. Jutharat Tangjitkajorn
47. สลิลทิพย์ วิรัตนภานุ
48. ปิยดาภรณ์ เรืองฤทธิ์
49. ธัญนาฏ ขุนจันทร์ดี
50. สุกัญญา โสประดิษฐ
51. Chanatchar Buwsuwan
52. วนิดา นามโคตร
53. หทัยภัทร ประสานศักดิ์
54. สุภารวี สุวรรณเวก
55. ธัญยธรณ์ เธียรวิทย์ภัทร
56. วิรัตน์ ปั่นพิมาย
57. ธรรมวัฒน์ พาภิญโญ
58. วัชราภรณ์ คล้ายรามัญ
59. ณัฐพล ประกอบกิจ
60. ธวัลวิชญ์ สุภัทรกุล
61. จันทกานต์ บุดดาวงศ์
62. พสธร เดชขุนทด
63. ธนกาญจน์ ดอกไม้ขาว
64. ณัฐวุฒิ หวานเสนาะ
65. สยามรัฐ รุ่งแจ้ง
66. สวรรณยา อ่อนพร้อม
67. สุวัจนา จะนะจินา
68. Natthakul Sritrairat
69. วัศพล ปลื้มรุ่งเรือง
70. ภูดิศ ทรงศรีวนิช
71. อัญชลี มณีรัตน์
72. สุชานาถ เลี่ยมเงิน
73. พงษ์สุวัชร์ ใจคำ
74. สุรีชา พิจาร
75. เขมรินทร์ บาลศรี
76. Setthaphat Tangsajakul
77. krittiya intha
78. ประกาศิต จินะ
79. ปฐิพัทธิ์ เพ็ชรักษ์
80. Worrapitcha Muneenart
81. อภิเชษฐ สิทธินันท์
82. Suchanya Bamrungkool
83. Suwaporn Phimpisan
84. วรรณวิภา ต้นพนม
85. ชัยศิริ นารี
86. วัชราภรณ์ ชัยวิชา
87. Kantaphong Nukan
88. Natnicha Meesang
89. จิราลักษณ์ ดัสดีสอง
90. ธนาพร ด้วงสูงเนิน
91. ศิริพร แซ่ตั้ง
92. เพชรรัตน์ พรมโคกกลาง
93. สราวุธ โสมาบุตร
94. Nattawipa Srinuan
95. อนุศักดิ์ ทองหลง
96. อนันตา ปันเด
97. supapatr wongvaree
98. Aunchana Nudee
99. ปวเรศ เนียมน้อย
100. ธีรัตน์ แก้วสะเถียน

ข่าวสารล่าสุด

 • ล็อตเตอรี่เสี่ยงทาย ลุ้นรับ ตู้เย็น Panasonic รุ่น NR-AH1
 • 03/04/2018
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับสร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง 4รางวัล จากกิจกรรม Luckydraw ส่งท้ายปี 2560
 • 07/02/2018
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมลงทะเบียนตอบคำถามบน Facebook ประจำสับดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม 2561ได้รับรางวัล STARBUCKS CARD จำนวน 3 รางวัล
 • 07/02/2018
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล #POWER BANK 20 รางวัล จากกิจกรรม Luckydraw ส่งท้ายปี 2560
 • 07/02/2018
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล #GIFT CARD LOTUS 50 รางวัล จากกิจกรรม Luckydraw ส่งท้ายปี 2560
 • 07/02/2018
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมลงทะเบียนตอบคำถามบน Facebook ประจำสับดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม 2561ได้รับรางวัล Gitf voucher Big C มูลค่า 300 บาท จำนวน 3 รางวัล
 • 07/02/2018