Quick Survey | Z.com Research - รับทำแบบสอบถามออนไลน์ ตอบแบบวิจัย


รับผลข้อมูลของแบบสอบถามภายใน 3 วัน

มากกว่า 340,000 ฐานข้อมูล
ที่พร้อมตอบแบบสอบถามและตอบแบบวิจัย

ข้อดีของการใช้บริการของเรา รับทำแบบสอบถามออนไลน์

เรียบง่ายและรวดเร็ว

เก็บข้อมูลของแบบสอบถามอย่างรวดเร็วด้วยระบบออนไลน์


ตรงกับวัตถุประสงค์

เลือกกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกับความต้องการของแบบสอบถามออนไลน์และการตอบแบบวิจัย


ปริมาณชุดข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนได้

สามารถเลือกปริมาณชุดข้อมูลของแบบสอบถามได้ตามต้องการ

เพียงส่งแบบสอบถามแล้วรอรับข้อมูลได้เลยไม่เกิน 3 วัน

สร้างแบบสอบถาม

บริการสร้าง
แบบสอบถามออนไลน์

เลือกกลุ่มเป้าหมาย

เลือกช่วงอายุ เพศ
และอาชีพได้ตามต้องการ

รอรับข้อมูล

รอรับข้อมูลการตอบแบบวิจัยและ
แบบสอบถามออนไลน์ได้ภายใน 3 วัน

ขั้นตอนการใช้บริการ

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอ
  บริการรับทำแบบสอบถาม
  และการตอบแบบวิจัย

 • เลือกกลุ่มเป้าหมายและ
  ปริมาณของแบบสอบถาม
  และการตอบแบบวิจัย
  ที่ต้องการ

 • ชำระเงิน

 • รอรับข้อมูลหลังบริการ
  รับทำแบบสอบถามออนไลน์

ติดต่อเรา